بیمه های اشخاص

بیمه حوادث اشخاص

• وقوع یک حادثه ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی افراد شده و یا هزینه های درمانی را به آنها تحمیل نماید. در ضمن این احتمال وجود دارد که در اثر تحقق چنین حادثه ای فرد آسیب دیده به طور موقت توانایی انجام فعالیت های شغلی خود را از دست بدهد و یا برای مدتی در مراکز درمانی بستری شودهر یک از موارد فوق علاوه بر آسیب های جسمی و روحی، هزینه های بسیاری را برای افراد جامعه در پی خواهد داشت و  خانواده را دچار مشکلات مالی خواهد نمود. بیمه حوادث اشخاص برای جبران خسارت های مالی ناشی از این حوادث طراحی شده است و تهیه آن با شرایط و هزینه مناسب برای عموم جامعه امکانپذیر است. 

• این بیمه نامه به دو صورت گروهی و انفرادی عرضه می شود. افراد شاغل در واحد های بزرگ صنعتی و تجاری معمولاً تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار دارند و یا اعضای گروه های بزرگ مانند دانش¬¬آموزان و دانشجویان نیز به صورت گروهی از این پوشش بیمه ای برخوردار هستند لیکن افرادی که دارای کسب و کار انفرادی می باشند و یا در کارگاه های ک رشته بیمه اشخاص(حوادث) مشتمل بر 9 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

انفرادی

بیمه اشخاص حوادث انفرادی 

در این بیمه شخص می‌تواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه‌نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعیین می‌گردد.

گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می‌شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می‌گردد. در این بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند افرادی را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که 75% افراد را شامل می‌شود تعیین می‌گردد .

بیمه کارکنان دولت 

در این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق‌بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

 

بیمه دانش آموزی

در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق‌بیمه می‌باشد.

بیمه دانشجویان 

در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق بیمهمی‌باشد.

بیمه مهدکودک‌ها

در این نوع قرارداد کودکان مهدکودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق‌بیمه می‌باشد.

بیمه سازمان‌ها

در این بیمه هر سازمان می‌تواند کارکنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سالبیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (75% افراد) تعیین می‌گردد .

بیمه گروهی کوتاه‌مدت 

در این بیمه هر گروهی می‌تواند اعضای خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای بازه‌های کوتاه‌مدت بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (75% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌گردد .

بیمه حوادث خانواده

در این بیمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.

بیمه حوادث نوروزی 

در این بیمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.

مهم ترین عناوین مطرح در بیمه حوادث:

تعریف حادثه:

–         هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود.

مبلغ خسارت قابل پرداخت:

–         در این بیمه نامه، سرمایه بیمه نامه با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود و در صورت تحقق حادثه تحت پوشش و آسیب دیدگی فرد بیمه شده، بسته به میزان آسیب وارده تمامی سرمایه بیمه یا بخشی از آن طبق شرایط تعیین شده به بیمه شده و در صورت فوت وی به ذینفع بیمه نامه و یا وراث بیمه شده پرداخت می شود.

تعیین حق بیمه:

–         در بیمه نامه های حوادث اشخاص که به صورت انفرادی صادر می شود شغل اصلی و فعالیت های جانبی فرد از مهم ترین عوامل تعیین نرخ حق بیمه است. بنابراین دارندگان مشاغل مختلف با توجه به خطرات شغلی خود می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند. در بیمه نامه های حوادث گروهی نیز که معمولاً برای افراد شاغل در یک واحد صنعتی یا تجاری صادر می شود خطرات شغلی اکثریت گروه ملاک تعیین نرخ حق بیمه قرار می گیرد.  

مدت زمان تحت پوشش:

–         این بیمه نامه معمولاً برای مدت یکسال صادر شده و فرد در طول شبانه روز در برابر آسیب های ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. لیکن بسته به نیاز مشتری بیمه نامه برای مدت محدود مانند یک سفر خاص و یا در طول ساعات کاری صادر می شود.

خسارت های مورد تعهد بیمه گر:

–         پرداغت غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده که به طور مستقیم از حادثه تحت پوشش ناشی شود.

سایر مواردی که به صورت پوشش های اضافی قابل بیمه شدن هستند:

–         هزینه های پزشکی

در صورت خرید این پوشش تکمیلی، هزینه های پزشکی مرتبط با جراحات ناشی ازحادثه و انتقال اورژانسی بیمه شده به مراکز درمانی طبق ضوابط مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

–         غرامت روزانه عمومی

مطابق با شرایط این پوشش تکمیلی، چنانچه فرد بیمه شده بر اثر حادثه تحت پوشش، به صورت موقت ازکارافتاده شود در طول مدت ازکارافتادگی و براساس ضوابط تعیین شده غرامت روزانه دریافت می نماید.

–         غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

 

با این پوشش تکمیلی چنانچه فرد بیمه شده در اثر حوادث تحت پوشش در مراکز درمانی مجاز بستری شود در طول مدت بستری و در چارچوب ضوابط تعیین شده غرامت روزانه دریافت خواهد نمود.

 

callcenter مشاوره تلفنی 021-77744774